Vyhláška MŽP č 104/2004 Sb.

(ke stažení ve formátu PDF ze Sbírky zákonů : zde )

Číslo předpisu: 104/2004 Sb.
Kategorie předpisu: Vyhláška
Účinný od: 31.03.2005
Zrušen dnem: dosud platí
Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Částka: 33/2004 Sb.
Rozeslaná dne: 11.03.2004

Předpis zveřejněn ve Sbírce zákonů


Poznámky zpracovatele:


 

Text předpisu

104

VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2004,
kterou se provádí zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů
 


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 31 zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 8 odst. 1 písm. i), § 14 odst. 2, § 15 odst. 8, § 16 odst. 12 a § 24 písm. h) zákona:
§ 1
Předmět úpravy

Účelem této vyhlášky je stanovit
a) seznam jiných látek a přípravků nebezpečných životnímu prostředí Antarktidy (§ 2),
b) náležitosti oznámení o zamýšlené činnosti v Antarktidě (§ 3),
c) náležitosti dokumentace a stanoviska k počátečnímu vyhodnocení vlivů (§ 4),
d) náležitosti dokumentace, posudku a stanoviska k všestrannému zhodnocení vlivů (§ 5) a
e) vzor zvláštního průkazu pozorovatele (§ 6).
§ 2
Seznam jiných látek a přípravků
nebezpečných životnímu prostředí Antarktidy
[K § 8 odst. 1 písm. i) zákona]

Seznam jiných látek a přípravků nebezpečných životnímu prostředí Antarktidy, k jejichž dovozu do Antarktidy je třeba povolení, je uveden v příloze č. 1.
§ 3
Náležitosti oznámení o zamýšlené činnosti
v Antarktidě
(K § 14 odst. 2 zákona)

V příloze č. 2 jsou uvedeny náležitosti oznámení o zamýšlené činnosti v Antarktidě, včetně náležitostí stanovených již v zákoně.
§ 4
Náležitosti dokumentace a stanoviska
k počátečnímu vyhodnocení vlivů
(K 15 odst. 8 zákona)

(1) Náležitosti dokumentace k počátečnímu vyhodnocení vlivů jsou uvedeny v příloze č. 3.
(2) Náležitosti stanoviska k počátečnímu vyhodnocení vlivů (§ 15 odst. 5 zákona) jsou uvedeny v příloze č. 4.
§ 5
Náležitosti dokumentace, posudku a stanoviska
k všestrannému zhodnocení vlivů
(K § 16 odst. 12 zákona)

(1) Náležitosti dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů jsou uvedeny v příloze č. 5.
(2) Náležitosti posudku k všestrannému zhodnocení vlivů (§ 16 odst. 6 zákona) jsou uvedeny v příloze č. 6.
(3) Náležitosti stanoviska k všestrannému zhodnocení vlivů (§ 16 odst. 10 zákona) jsou uvedeny v příloze č. 7.
§ 6
Zvláštní průkaz pozorovatele
[K § 24 písm. h) zákona]
 

Vzor zvláštního průkazu pozorovatele (§ 26 odst. 4 zákona) je uveden v příloze č. 8.
§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.
 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.
 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.
 
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.
 
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.
 
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.
 
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.
 
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.